Algatati kaevude rajamise programm Tagasi

27.02.2008

Siseministeerium on algatatunud hajaasustusega aladele kaevude rajamise programmi, mille raames soovitakse parandada elanikkonnale puhta joogivee kättesaadavust.

Programmi raames rahastatakse kaevu rajamist osaliselt: 1/3 riik, 1/3 kohalik omavalitsus ja 1/3 toetuse saaja.

Toetust kaevude rajamiseks ei eraldata tiheasustusaladel ja üle 50 elanikuga kompaktse hoonestusega aladel olevatele majapidamistele ning samuti kohtades, kus veetrassidega liitumine tuleb odavam kui kaevu rajamine.

Selleks, et Tamsalu vald saaks programmis osaleda peame esmalt kaardistama vajaduse projekti toetuste järele (majapidamiste arv).

Palume kõigil võtta hiljemalt 4.märtsiks 2008a. vallavalitsusega ühendust, kelle majapidamises on alljärgnevad probleemid:

- puudub majapidamises kaev,
- olemasolevas kaevus ei jätku vett või vee kvaliteet on halb
- on olemas kaev ja vesi , kuid puuduvad vajalikud seadmed ja/või survetrass.

Sooviavaldus kaevu rajamise finantseerimiseks tuleb esitada kirjalikult või e-maili teel. Avalduses palume kindlasti ära märkida:

- kaevu saamise soovi põhjus (kuiv kaev, reostunud kaev, vajadus seadmete soetamiseks jne) ,
- kinnistu andmed, kuhu kaev planeeritakse puurida
- elanike arv majapidamises
- taotleja kontaktandmed (kontakttelefoni number ja võimalusel e-postiaadress)
- nõusolek omaosaluse tasumise kohta(1/3 tööde maksumusest).

Täpsem info: keskkonnaspetsialist Lembit Saart tel. 32 28446; 5203992

e-post: lembit.saart@tamsalu.ee