Porkuni järvel on kalapüük keelatud Tagasi

06.06.2008

Keskkonnaministri 30. mai määrusega "Ajutised püügikitsendused, kalapüügiõiguse tasu, kalastuskaartide piirarv ja kalastuskaardi väljaandja määramine harrastuslikul kalapüügil 2008. aastal" keelati Porkuni järvel kalapüük sel aastal.

§ 81. Ajutised püügikitsendused Lääne-Viru maakonna siseveekogudel

Porkuni järvel on 2008. aastal kalapüük harrastuspüügi vahenditega keelatud

[RTL 2008, 46, 637 – jõust 9.06.2008].

Link: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12972006

Virumaa Teataja uudis:Porkuni järvel keelati kalapüük