Kokkuvõte küsitlusele: Kas Porkunis on hulkuvaid koeri? Tagasi

22.01.2009

Peale hulkuvate koerte probleemi tõstatumist ja lammaste murdmise uudist panime Porkuni kodulehele üles küsimuse "Kas Porkunis on hulkuvaid koeri?". Vastajaid oli 71 ning tulemused jagunesid järgnevalt: JAH - 54% ning EI 46% . Sama küsimus oli üleval ka veebikeskkonnas Orkut, kuid lisaks JAH/EI vastustele oli võimalik veel kahe variandi vahel valida. Orkut keskkonnas oli vastajaid 9 ning tulemused jagunesid järgnevalt: JAH - 11%; EI - 33%; On, kuid omanik teada - 55%; On, kuid peremehetu - 0%.
Kokkuvõtteks võib öelda, et probleem on täiesti olemas - Porkunis on hulkuvaid koeri, kuid nende omanikud kas ei tea seda või suhtuvad nad sellesse ükskõikselt. Siinkohal palume kõikidel lemmiklooma omanikel pöörata rohkemat tähelepanu oma koerte liikumistele ning kui vaja võtta kasutusele meetmed oma koerte hoidmiseks oma kinnistu piires.

Turvalist ja muretut olemist!
m.s

P.S Väljavõte Tamsalu valla heakorraeeskirjast:

III. NÕUDED KOERTE JA KASSIDE PIDAMISEL

§ 11. Koerte ja kasside pidamine
(1) Koerte ja kasside pidamisel lähtutakse loomakaitseseadusest, loomatauditõrje seadusest, veterinaarkorralduse seadusest ja muudest loomapidamisest reguleerivatest õigusaktidest ja käesolevast eeskirjast.
(2) Koera ja kassi võib pidada omanikule kuuluvas või tema valduses olevas ehitises või territooriumil. Territoorium (ala) peab olema piiratud selliselt, et on välistatud koera või kassi väljapääsemine. Koera või kassi pidamiseks mõeldud ala peab vastama seaduses või selle alusel vastuvõetud õigusaktides sätestatud veterinaarnõuetele ja loomapidamise tingimustele.
(3) Koera omanik on kohustatud tähistama sissepääsu tema omandis või valduses olevale territooriumile sildiga "Kuri koer" või muu sildiga koera olemasolu kohta. Omanik peab tagama ameti- või tööülesandeid täitvate isikute ohutuse.
(4) Koera või kassi pidamine ei tohi häirida avalikku korda ja teiste isikute rahu.
(5) Tamsalu vallas on lubatud pidada üksnes nõuetekohaselt registreeritud koeri. Koerte üle peetakse arvestust vallaasutuses Tamsalu Kommunaal. Omanik on kohustatud koera registreerima alates kolmandast elukuust ja soetatud koerad 15 päeva jooksul. Koera surma või kadumise korral tuleb loom vallaasutuses Tamsalu Kommunaal arvelt kustutada 15 päeva jooksul.
(6) Koera või kassi omanik peab tagama looma vaktsineerimise loomataudide vastu ning järgima loomataudist teatamise nõudeid.

§ 12. Koera või kassiga avalikus kohas viibimine
(1) Koera või kassiga avalikus kohas viibimisel peab omanik rakendama järgmisi meetmeid:
1) tagama järelvalve oma koera või kassi üle vältimaks nende lahtipääsemist.
2) kui läheduses on teisi inimesi või koeri, peab koer olema lühikese, omanikust maksimaalselt 1 m raadiuses liikumist võimaldava keti või rihma otsas või peab omanik koera tellitava rihma kasutamisel endast maksimaalselt 1 m raadiusesse tõmbama;
3) tagama järelvalve oma kasvult või käitumise poolest ohtliku koera üle, kusjuures sellisel koeral peab olema avalikus kohas viibimisel suukorv peas;
4) tagama oma koera või kassi reostuse kohese koristamise, kui see on reostanud üldkasutatava ruumi, hoovi, tänava või muu avaliku koha.
(2) Keelatud on:
1) avalikus kohas nakkusohtlikult haige koera või kassiga viibimine;
2) viibimine koera või kassiga kalmistul, kaubandus- ja toitlustusettevõtte territooriumil, spordi- või mänguväljakul, avalikes ujumiskohtades, hoolekandeasutuses ning haridusasutuse territooriumil või avalikel kultuuriüritustel, v.a selleks ettenähtud kohad ja üritused.

§ 13. Omanikuta või hulkuvate koerte ja kasside püüdmine, pidamine ja hukkamine
(1) Tamsalu Valla territooriumil ilma omanikuta hulkuvatest koertest antakse teada vallaasutusele Tamsalu Kommunaal.
(2) Omanikuta või hulkuvate koerte ja kasside püüdmist, pidamist ning hukkamist korraldab vallaasutus Tamsalu Kommunaal Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korras.
(3) Kui omaniku juurest lahti pääsenud koera või kassi kinnipüüdmise korraldas vallaasutus Tamsalu Kommunaal, kannab nimetatud koera või kassi püüdmise ja pidamisega seotud kulud loomaomanik.
(4) Käesoleva eeskirja § 12 lg 2 punkti 2 ei rakendata pimeda inimese juhtkoera ja § 12 lg 1 punkti 2 ja § 12 lg 2 punkti 2 teenistusülesannet täitva erikoolituse saanud teenistuskoera suhtes.