Porkuni järvel on kalapüük keelatud

06.06.2008

Keskkonnaministri 30. mai määrusega "Ajutised püügikitsendused, kalapüügiõiguse tasu, kalastuskaartide piirarv ja kalastuskaardi väljaandja määramine harrastuslikul kalapüügil 2008. aastal" keelati Porkuni järvel kalapüük sel aastal.

§ 81. Ajutised püügikitsendused Lääne-Viru maakonna siseveekogudel

Porkuni järvel on 2008. aastal kalapüük harrastuspüügi vahenditega keelatud

[RTL 2008, 46, 637 – jõust 9.06.2008].

Link: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12972006

Virumaa Teataja uudis:Porkuni järvel keelati kalapüük